Algemene voorwaarden

Artikel 1  Definities
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1 Sticky Fingers: 
de gebruikers van deze Algemene Leveringsvoorwaarden handelend onder de naam: Sticky Fingers catering; 
1.2 Levering / activiteit: 
hieronder vallen alle producten/ diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging met Sticky Fingers catering;
1.3 Opdrachtgever: 
de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die met Sticky Fingers catering een overeenkomst heeft gesloten;
1.4 Overeenkomst: 
de wederzijdse verbintenis, waarbij Sticky Fingers zich verplicht één of meer dienst(en) te verlenen dan wel een of meer product(en) te leveren, tegen een door opdrachtgever te betalen prijs; 
1.5 Annulering: 
de in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel in de schriftelijke vorm door Sticky Fingers gedane mededeling dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet zal worden uitgevoerd;
1.6 Dagen: 
met dagen worden kalenderdagen bedoeld;
1.7 Werkdagen: 
met werkdagen worden alle dagen bedoeld met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen in Nederland erkende feestdagen;
1.8 Leverancier: 
degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan ons levert; 
1.9 De directie: 
zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam- onder dossiernummer  55364888;
2.0 Participant: 
degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een bijeenkomst / activiteit organiseren; 
2.1 Wederpartij: 
zowel opdrachtgever, participant als leverancier;
2.2 AVSticky Fingers: 
algemene voorwaarden Sticky Fingers catering.

Artikel 2 Werkingssfeer
Lid 1: Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Sticky Fingers, tenzij tussen Sticky Fingers en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen. Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast deze AVSticky Fingers andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AVSticky Fingers;
Lid 2: Sticky Fingers is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop gebonden, nadat Sticky Fingers de bevestiging daarvan schriftelijk heeft geaccepteerd;
Lid 3: Afwijken van de AVSticky Fingers is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval;
Lid 4: Zijn de AVSticky Fingers eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatste geldende versie van de AVSticky Fingers is toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen;
Lid 5: Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Sticky Fingers rusten;
Lid 6: De in het vorige lid bedoelde bescheiden blijven eigendom van Sticky Fingers. Sticky Fingers behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 3 Offertes
Lid 1: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes van Sticky Fingers vrijblijvend;
Lid 2: Offertes met een herhalend karakter binden Sticky Fingers is slechts voor het door De Sticky Fingers schriftelijk vastgestelde tijdsbestek;
Lid 3: Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan Sticky Fingers door leveranciers;
Lid 4: De prijzen die genoemd zijn in de offertes van Sticky Fingers dan wel de gehele offertes hebben een geldigheid van 21 dagen, tenzij anders vermeld of tenzij Sticky Fingers de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan Sticky Fingers de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

Artikel 4 Volmachten
Lid 1: Enkel en alleen de directie - hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Sticky Fingers - is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden;
Lid 2: Degene, die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de participant of opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5 Wijzigingen in de opdracht
Lid 1: Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering / verblijf, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan Sticky Fingers ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever;
Lid 2: Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door Sticky Fingers schriftelijk zijn aanvaard;
Lid 3: Sticky Fingers behoudt zich het recht voor, om in overleg met de opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de overeenkomst van opdracht wenst te ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door Sticky Fingers voorbereide en/of uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, dat zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst inclusief de reeds door Sticky Fingers bestede tijd.

Artikel 6 Opdrachtbevestiging
Lid 1:
 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Sticky Fingers kan een opdrachtbevestiging zenden die uiterlijk binnen 5 werkdagen nadien of per omgaande indien de opdracht of bestelling eerder plaats moet vinden per email bevestigd kan worden;
Lid 2: Indien er binnen deze termijn geen bevestiging per email  in het bezit van Sticky Fingers zal zijn, kunnen hieraan door de opdrachtgever geen rechten ontleend worden;
Lid 3: Sticky Fingers is pas gebonden op het moment dat hun schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gedane mededelingen betreffende de opdracht of bestelling, berust bij opdrachtgever.

Artikel 7 Annulering
Lid 1:
 Bij gehele of gedeeltelijke annulering tot 15 werkdagen voor aanvang van de levering / activiteit bent u 20% van de overeengekomen prijs of inschatting van die prijs aan Sticky Fingers verschuldigd;
Lid 2: Bij gehele of gedeeltelijke annulering tot 10 werkdagen voor aanvang van de levering / activiteit bent u 40% van de overeengekomen prijs of inschatting van die prijs aan Sticky Fingers verschuldigd;
Lid 3: Bij gehele of gedeeltelijke annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de levering / activiteit bent u 80% van de overeengekomen prijs of inschatting van die prijs aan Sticky Fingers verschuldigd; 
Lid 4: Bij gehele of gedeeltelijke annulering na deze termijn bent u de overeengekomen prijs of inschatting van die prijs verschuldigd;
Lid 5: Annulering van een levering / activiteit dient altijd schriftelijk te worden bevestigd door Sticky Fingers.

Artikel 8 Wijziging in deelname aantallen
Lid 1:
 Tot 7 werkdagen voor aanvang van de levering / activiteit kunt u 15% van
 het overeengekomen aantal deelnemers in de opdrachtbevestiging kosteloos naar beneden bijstellen. Indien het aantal gasten tot 7 werkdagen voor aanvang van de levering/activiteit met meer dan 15% naar beneden wordt bijgesteld is sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 7 van overeenkomstige toepassing is;
Lid 2: Bij een vermindering van het aantal gasten binnen 7 werkdagen voor aanvang van de levering dan wel een bijstelling naar beneden van het aantal gasten met een percentage van meer dan 15% is sprake van een gedeeltelijke annulering waarop artikel 7 van overeenkomstige toepassing is;
Lid 3: Tot 3 werkdagen voor aanvang van de levering/ activiteit kan een toename plaatsvinden van het aantal deelnemers, waarvoor alsdan een aangepaste overeenkomst van opdracht zal worden gesloten;
Lid 4: Bijstelling van het aantal deelnemers dient altijd schriftelijk te worden bevestigd door Sticky Fingers.

Artikel 9 Uitvoering
Lid 1: De opdrachtgever staat ervoor in dat Sticky Fingers alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren, onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water, elektriciteit en ruimtes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
Lid 2: Sticky Fingers is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is in de offerte en/of opdrachtbevestiging, zonder bericht en zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij Sticky Fingers in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Sticky Fingers een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert;
Lid 3: Indien Sticky Fingers etenswaar en/of dranken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het etenswaar en/of de dranken vanaf het moment van aflevering.

Artikel 11 Betaling
Lid 1: De door ons vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien een levering / activiteit plaatsvindt in naam van een onderneming, dan zullen de prijzen exclusief BTW worden vermeld;
Lid 2: Na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging ten behoeve van een levering / activiteit welke een bedrag van € 2.500 inclusief BTW te boven gaat, ontvangt opdrachtgever een voorschotnota voor 50% van de totaalsom bij een overeengekomen vast bedrag. Bij een opdrachtbevestiging waaruit blijkt dat het totaalbedrag op basis van nacalculatie plaatsvindt, zal na ondertekening van de opdrachtbevestiging een schatting worden gemaakt van het te factureren bedrag, waarvan 50% als voorschotnota in rekening wordt gebracht, indien het naar verwachting te factureren bedrag de som van € 2.500 te boven gaat. Voor leveringen/activiteiten onder €2.500 incusief BTW, geldt bovenstaande met 30% als voorschotnota. De voorschotnota dient binnen een termijn van  14 dagen na de  datum, vermeld op de voorschotnota, te zijn voldaan of indien de levering / activiteit eerder plaatsvindt uiterlijk 1 week voor aanvang van de levering / activiteit dan wel per omgaande indien de levering / activiteit  plaatsvindt binnen 1 week na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging.
Lid 3: Bedragen vermeld op facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt op IBAN NL25 INGB 0006766387 t.n.v. Sticky Fingers onder vermelding van het factuur- en klantnummer. Eventuele verrekeningen in deelname, evenals extra uitgaven zullen in de eindfactuur worden gecorrigeerd;
Lid 4: Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens een levering / activiteit worden achteraf gefactureerd;
Lid 5: Indien de opdrachtgever nalaat om een der betalingen tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, eenzijdig te beëindigen. De eventueel door ons reeds gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht;
Lid 6: Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is direct in verzuim en aldus de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gezien;
Lid 7: Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 25% van de overeengekomen totaalprijs.

Artikel 12 Aansprakelijkheid/ garantie
Sticky Fingers staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdrachtbevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of Sticky Fingers al dan niet medewerkers of andere dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering.

Artikel 13 Uitsluiting/ beperking aansprakelijkheid
Lid 1:
 Behoudens de verantwoordelijkheid van Sticky Fingers krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is Sticky Fingers nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van: 
       a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Sticky Fingers;
       b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers. 
Lid 2: Iedere eventuele aansprakelijkheid van Sticky Fingers uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat terzake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Sticky Fingers vergoed wordt.

Artikel 14 Deelnemers en haar verplichtingen 
Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan Sticky Fingers besluiten deze van (verdere) deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

Artikel 15  Schade en of vernielingen tijdens activiteit/ opdracht
Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers zullen, op de opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 16  Retentierecht
Met betrekking tot zaken van opdrachtgever, die Sticky Fingers onder zich heeft, is Sticky Fingers gerechtigd die goederen onder zich te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die Sticky Fingers heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 17 Klachten
Lid 1: De opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etenswaren en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan Sticky Fingers te melden, opdat Sticky Fingers de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt op het moment dat de diensten tijdens de normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten de normale werkuren worden verricht dan dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden;
Lid 2: Eventuele klachten worden door Sticky Fingers slechts in behandeling genomen, indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan Sticky Fingers doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen Sticky Fingers schriftelijk daarvan in kennis stelt onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Artikel 18 Eigendom goederen
Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtgever ter beschikking gestelde niet voor consumptie geschikte goederen, blijven eigendom van Sticky Fingers. Indien dergelijke goederen van Sticky Fingers achterblijven dient hiervan melding te worden gedaan aan Sticky Fingers en dienen deze aan Sticky Fingers geretourneerd te worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden dan wel personeelsleden of derden  veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan Sticky Fingers worden vergoed.
 
Artikel 19  Overmacht
Lid 1:
 Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan is Sticky Fingers gerechtigd om de order en/of de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden Sticky Fingers het verschuldigde bedrag in verhouding tot het door Sticky Fingers verrichte werk uit te betalen;
Lid 2: In geval van een niet aan de schuld van Sticky Fingers toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zal de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door Sticky Fingers uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, dat zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.

Artikel 20  Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht 
Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Sticky Fingers bedachte handelingen ter uitvoering van de bijeenkomst / activiteit / en dergelijke zullen aan Sticky Fingerstoebehoren.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Sticky Fingers en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 Kenbaarheid AVSticky Fingers 
Deze algemene voorwaarden zijn onder nummer 55364888  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zijn tevens te raadplegen op de website van Sticky Fingers: www.stickyfingers-catering.nl. Sticky Fingers heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen en of aan te vullen